شورت کد های وردپرس

نمایش جمع تعداد نوشته های مربوط به یک نوع پست سفارشی در وردپرس

در اینجا یک تکه کد کوچیک قرار دادیم که با استفاده از آن می توانید تعداد کل نوشته های وردپرس را برای یک نوع خاص پست سفارشی نمایش دهید . کد زیر تعداد جمع کل نوشته های منتشر شده در یک نوع پست خاص وردپرس را گرفته و در قالب شما نمایش خواهد داد .

دستور عمل کد کوتاه :

تکه کد زیر را کپی کرده و در کد های قالب خودتون در بخش مورد نظر قرار دهید ، تا آن اجرا شود . 

نکته : توجه داشته باشید ، حتما متن “POST-TYPE-NAME” را در کد زیر با نوع پست مورد نظر خود در وردپرس جایگزین کنید .

<?php
     // Get total number of posts in POST-TYPE-NAME
     $count_posts = wp_count_posts('POST-TYPE-NAME');
     $total_posts = $count_posts->publish;
     echo $total_posts . ' POST-TYPE-NAME. ';
?>

اگر مشکلی در اجرای این کد دارید ، کافی است در زیر همین نوشته نظرات خودتون بنویسید ، ما به آن پاسخ خواهیم داد .